Michał Leszczyński

Michał Leszczyński, MSc Eng

PhD Student

Institute of Physical Chemistry PAS

email: mleszczynski@ichf.edu.pl

IMG_2667